Xem tuổi xông đất Tết 2024 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ

Tra cứu tuổi xông đất Tết hợp mệnh gia chủ để mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm con 2024.
Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó.

Kết quả

Thông tin gia chủ cung cấp:
 • Ngày sinh dương lịch: 1941
 • Ngày sinh âm lịch: 7/5/1941. Tức năm Tân Tỵ, mệnh Kim
 • Năm xem tuổi xông đất, xông nhà: 2024 - Giáp Thìn

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Tân Tỵ

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Tân Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là:

Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Tốt), Bính Tuất 2006 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Mão 1939 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là:

Ất Hợi 1935 (Không tốt), Nhâm Dần 1962 (Không tốt), Tân Hợi 1971 (Không tốt), Giáp Dần 1974 (Không tốt), Ất Hợi 1995 (Không tốt), Bính Dần 1926 (Không tốt), Canh Dần 1950 (Không tốt), Bính Dần 1986 (Không tốt), Canh Dần 2010 (Không tốt), Ất Sửu 1925 (Không tốt)

Phân tích quan hệ xung khắc

1. Người xông đất sinh năm 1969 (Kỷ Dậu - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương sinh với thiên can Tân của gia chủ vì Kỷ(Âm Thổ) sinh Tân(Âm Kim) => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) khắc Kỷ(Âm Thổ) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu Tam hợp với địa chi Tỵ của gia chủ vì Dậu tam hợp với Tỵ => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu Tương sinh với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Thìn(Dương Thổ) sinh Dậu(Âm Kim) => Rất tốt
Tổng điểm: 25/30 điểm => Tốt

2. Người xông đất sinh năm 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương khắc với thiên can Tân của gia chủ vì Bính(Dương Hỏa) khắc Tân(Âm Kim) => Xấu
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương sinh với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) sinh Bính(Dương Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn Tương sinh với địa chi Tỵ của gia chủ vì Tỵ(Âm Hỏa) sinh Thìn(Dương Thổ) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn Bình thường với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Thìn(Dương Thổ) không tương sinh cũng không tương khắc với Thìn(Dương Thổ) => Chấp nhận được
Tổng điểm: 22/30 điểm => Tốt

3. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh Tương khắc với thiên can Tân của gia chủ vì Đinh(Âm Hỏa) khắc Tân(Âm Kim) => Xấu
 • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh Tương sinh với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) sinh Đinh(Âm Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ Bình thường với địa chi Tỵ của gia chủ vì Tỵ(Âm Hỏa) không tương sinh cũng không tương khắc với Tỵ(Âm Hỏa) => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ Tương sinh với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Tỵ(Âm Hỏa) sinh Thìn(Dương Thổ) => Rất tốt
Tổng điểm: 22/30 điểm => Tốt

4. Người xông đất sinh năm 1939 (Kỷ Mão - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương sinh với thiên can Tân của gia chủ vì Kỷ(Âm Thổ) sinh Tân(Âm Kim) => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) khắc Kỷ(Âm Thổ) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão Tương sinh với địa chi Tỵ của gia chủ vì Mão(Âm Mộc) sinh Tỵ(Âm Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão Tương khắc với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Mão(Âm Mộc) khắc Thìn(Dương Thổ) => Xấu
Tổng điểm: 20/30 điểm => Khá

5. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương khắc với thiên can Tân của gia chủ vì Bính(Dương Hỏa) khắc Tân(Âm Kim) => Xấu
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương sinh với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) sinh Bính(Dương Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất Tương sinh với địa chi Tỵ của gia chủ vì Tỵ(Âm Hỏa) sinh Tuất(Dương Thổ) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất Tứ hành xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Tuất tứ hành xung với Thìn => Xấu
Tổng điểm: 20/30 điểm => Khá

6. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu Tương sinh với thiên can Tân của gia chủ vì Mậu(Dương Thổ) sinh Tân(Âm Kim) => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) khắc Mậu(Dương Thổ) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân Tứ hành xung với địa chi Tỵ của gia chủ vì Thân tứ hành xung với Tỵ => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân Tam hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Thân tam hợp với Thìn => Rất tốt
Tổng điểm: 20/30 điểm => Khá

7. Người xông đất sinh năm 1999 (Kỷ Mão - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương sinh với thiên can Tân của gia chủ vì Kỷ(Âm Thổ) sinh Tân(Âm Kim) => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) khắc Kỷ(Âm Thổ) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão Tương sinh với địa chi Tỵ của gia chủ vì Mão(Âm Mộc) sinh Tỵ(Âm Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mão Tương khắc với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Mão(Âm Mộc) khắc Thìn(Dương Thổ) => Xấu
Tổng điểm: 20/30 điểm => Khá

8. Người xông đất sinh năm 2006 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương khắc với thiên can Tân của gia chủ vì Bính(Dương Hỏa) khắc Tân(Âm Kim) => Xấu
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính Tương sinh với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Giáp(Dương Mộc) sinh Bính(Dương Hỏa) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất Tương sinh với địa chi Tỵ của gia chủ vì Tỵ(Âm Hỏa) sinh Tuất(Dương Thổ) => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất Tứ hành xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Tuất tứ hành xung với Thìn => Xấu
Tổng điểm: 20/30 điểm => Khá

9. Người xông đất sinh năm 1960 (Canh Tý - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh Bình thường với thiên can Tân của gia chủ vì Canh(Dương Kim) không tương sinh cũng không tương khắc với Tân(Âm Kim) => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Canh(Dương Kim) khắc Giáp(Dương Mộc) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý Bình thường với địa chi Tỵ của gia chủ vì Tý(Dương Thủy) không tương sinh cũng không tương khắc với Tỵ(Âm Hỏa) => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý Tam hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Tý tam hợp với Thìn => Rất tốt
Tổng điểm: 19/30 điểm => Khá

10. Người xông đất sinh năm 1990 (Canh Ngọ - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim. => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ Tương sinh với ngũ hành Kim của năm Giáp Thìn vì Hỏa sinh Thổ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh Bình thường với thiên can Tân của gia chủ vì Canh(Dương Kim) không tương sinh cũng không tương khắc với Tân(Âm Kim) => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh Tương khắc với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn vì Canh(Dương Kim) khắc Giáp(Dương Mộc) => Xấu
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ Bình thường với địa chi Tỵ của gia chủ vì Ngọ(Dương Hỏa) không tương sinh cũng không tương khắc với Tỵ(Âm Hỏa) => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ Tương sinh với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn vì Ngọ(Dương Hỏa) sinh Thìn(Dương Thổ) => Rất tốt
Tổng điểm: 19/30 điểm => Khá

Bảng tra tuổi xông nhà, xông đất năm Giáp Thìn 2024 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ

Năm sinh người xông nhà, xông đất Điểm Kết luận
1924 Giáp Tý 11/30 Bình thường
1925 Ất Sửu 9/30 Không tốt
1926 Bính Dần 7/30 Không tốt
1927 Đinh Mão 12/30 Bình thường
1928 Mậu Thìn 17/30 Khá
1929 Kỷ Tỵ 17/30 Khá
1930 Canh Ngọ 19/30 Khá
1931 Tân Mùi 17/30 Khá
1932 Nhâm Thân 11/30 Bình thường
1933 Quý Dậu 16/30 Khá
1934 Giáp Tuất 9/30 Không tốt
1935 Ất Hợi 6/30 Không tốt
1936 Bính Tý 14/30 Bình thường
1937 Đinh Sửu 14/30 Bình thường
1938 Mậu Dần 15/30 Bình thường
1939 Kỷ Mão 20/30 Khá
1940 Canh Thìn 11/30 Bình thường
1941 Tân Tỵ 11/30 Bình thường
1942 Nhâm Ngọ 16/30 Khá
1943 Quý Mùi 14/30 Bình thường
1944 Giáp Thân 11/30 Bình thường
1945 Ất Dậu 16/30 Khá
1946 Bính Tuất 20/30 Khá
1947 Đinh Hợi 17/30 Khá
1948 Mậu Tý 14/30 Bình thường
1949 Kỷ Sửu 12/30 Bình thường
1950 Canh Dần 7/30 Không tốt
1951 Tân Mão 12/30 Bình thường
1952 Nhâm Thìn 15/30 Bình thường
1953 Quý Tỵ 15/30 Bình thường
1954 Giáp Ngọ 11/30 Bình thường
1955 Ất Mùi 9/30 Không tốt
1956 Bính Thân 12/30 Bình thường
1957 Đinh Dậu 17/30 Khá
1958 Mậu Tuất 15/30 Bình thường
1959 Kỷ Hợi 12/30 Bình thường
1960 Canh Tý 19/30 Khá
1961 Tân Sửu 17/30 Khá
1962 Nhâm Dần 6/30 Không tốt
1963 Quý Mão 11/30 Bình thường
1964 Giáp Thìn 11/30 Bình thường
1965 Ất Tỵ 11/30 Bình thường
1966 Bính Ngọ 16/30 Khá
1967 Đinh Mùi 14/30 Bình thường
1968 Mậu Thân 20/30 Khá
1969 Kỷ Dậu 25/30 Tốt
1970 Canh Tuất 9/30 Không tốt
1971 Tân Hợi 6/30 Không tốt
1972 Nhâm Tý 16/30 Khá
1973 Quý Sửu 14/30 Bình thường
1974 Giáp Dần 6/30 Không tốt
1975 Ất Mão 11/30 Bình thường
1976 Bính Thìn 22/30 Tốt
1977 Đinh Tỵ 22/30 Tốt
1978 Mậu Ngọ 14/30 Bình thường
1979 Kỷ Mùi 12/30 Bình thường
1980 Canh Thân 12/30 Bình thường
1981 Tân Dậu 17/30 Khá
1982 Nhâm Tuất 13/30 Bình thường
1983 Quý Hợi 10/30 Không tốt
1984 Giáp Tý 11/30 Bình thường
1985 Ất Sửu 9/30 Không tốt
1986 Bính Dần 7/30 Không tốt
1987 Đinh Mão 12/30 Bình thường
1988 Mậu Thìn 17/30 Khá
1989 Kỷ Tỵ 17/30 Khá
1990 Canh Ngọ 19/30 Khá
1991 Tân Mùi 17/30 Khá
1992 Nhâm Thân 11/30 Bình thường
1993 Quý Dậu 16/30 Khá
1994 Giáp Tuất 9/30 Không tốt
1995 Ất Hợi 6/30 Không tốt
1996 Bính Tý 14/30 Bình thường
1997 Đinh Sửu 14/30 Bình thường
1998 Mậu Dần 15/30 Bình thường
1999 Kỷ Mão 20/30 Khá
2000 Canh Thìn 11/30 Bình thường
2001 Tân Tỵ 11/30 Bình thường
2002 Nhâm Ngọ 16/30 Khá
2003 Quý Mùi 14/30 Bình thường
2004 Giáp Thân 11/30 Bình thường
2005 Ất Dậu 16/30 Khá
2006 Bính Tuất 20/30 Khá
2007 Đinh Hợi 17/30 Khá
2008 Mậu Tý 14/30 Bình thường
2009 Kỷ Sửu 12/30 Bình thường
2010 Canh Dần 7/30 Không tốt
2011 Tân Mão 12/30 Bình thường
2012 Nhâm Thìn 15/30 Bình thường
2013 Quý Tỵ 15/30 Bình thường
2014 Giáp Ngọ 11/30 Bình thường
2015 Ất Mùi 9/30 Không tốt
2016 Bính Thân 12/30 Bình thường
2017 Đinh Dậu 17/30 Khá
2018 Mậu Tuất 15/30 Bình thường
2019 Kỷ Hợi 12/30 Bình thường

Phong tục

Đồng hồ thời gian

Lịch dương hôm nay

Năm
Tháng